Stopka.png
 

EUROSTART - PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW

2018-1-PL01-KA102-048605

Projekt zrealizowany przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu przyszłych absolwentów, praktyczne wykorzystanie teoretycznej wiedzy zdobytej w trakcie nauki, poznanie nowoczesnych standardów branży. Projekt dawał również możliwość poszerzenia horyzontów kulturowych a także rozwój kompetencji osobowych takich jak samodzielność, odpowiedzialność, tolerancja. Uzupełnieniem praktyk była realizacja programu kulturowego podczas którego uczestnicy poznali historię i tradycję Grecji.

53402054_2120857207951751_80329811215935
 

O PROJEKCIE

Realizacja projektu potwierdziła znaczne zainteresowanie młodzieży naszej szkoły w podnoszeniu swoich umiejętności zawodowych za granicą. Istotne dla uczestników wzmocnienie posiadanych przez uczniów odpowiednich, niezbędnych w dzisiejszym świecie kompetencji i umiejętności, które ułatwiają start w dorosłe życie i karierę zawodową. Szkoła wspólnie z Greckim Partnerem Golden Sun Mobility Center S.M.P.C. zrealizowała niniejszy projekt z najwyższą dbałością o jakość realizowanych działań oraz potrzeby uczestników projektu. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele biorący udział w projekcie nabyli nowe kompetencje oraz zdobyli wiedzę, która dotyczy kształcenia na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotorniki (15 osób), technik żywienia i usług gastronomicznych (30 osób) oraz technik logistyk (15 osób). Wszyscy uczestnicy projektu zapoznali się z zasadami funkcjonowania podmiotów na Europejskim Rynku pracy, odpowiadających ich profilom kształcenia. W ramach realizowanego projektu do udziału w mobilności zostało wybranych w procesie rekrutacji 60 uczniów. Projekt, dzięki odpowiednio opracowanym kryteriom rekrutacji premiował uczestnictwo osób o zmniejszonych szansach, narażonych na wykluczenia społeczne. Dzięki temu udało się umożliwić 28 osobom o mniejszych szansach dać szansę dostępu do nowoczesnych, efektywnych form podnoszenia kompetencji zawodowych. W projekcie wzięło również udział 6 nauczycieli pełniących rolę opiekunów. Dzięki udziałowi w mobilności mogli obserwować nowe wzorce w edukacji, metody nauczania oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy w ramach zajęć w zakładach pracy. Celem uczestnictwa nauczycieli było podwyższenie kompetencji praktycznych, dydaktycznych i językowych nauczycieli zawodów poprzez porównanie wiedzy teoretycznej z praktyką i obecnie panującymi trendami, oraz jak w przypadku gastronomii nowych umiejętności w zakresie kuchni śródziemnomorskiej. Realizacja projektu, na podstawie ewaluacji rezultatów, przyczyniła się do osiągnięcia wszystkich celów projektu, a w szczególności głównego priorytetu, czyli podniesienia wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego przyszłych absolwentów i umożliwienie praktycznego wykorzystania teoretycznej wiedzy zdobytej w trakcie nauki, poznania nowoczesnych standardów branży. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające nabycie nowych kompetencji i które są bezsprzecznie dużym atutem na rynku pracy a nowe umiejętności i doświadczenie zwiększyły szanse przyszłych absolwentów na zatrudnienie lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dodatkowa praktyka na poziomie międzynarodowym podczas nauki w technikum, podniosła kompetencje i poprawiła umiejętności zawodowe, językowe i społeczne uczniów ułatwiając start

 

PARTNERZY PROJEKTU

Realizacja projektu mogła dojść do skutku, dzięki międzynarodowej współpracy ZSP2 w Łowiczu oraz Greckiego podmiotu Golden Sun Mobility Center, który był odpowiedzialny za realizację praktyk zawodowych w miejscu odbywania mobilności. Partnerzy dołożyli wszelkich starań aby sprostać wymaganiom uczniów, realizując działania w trosce zwiększenie potencjału młodych ludzi na rynku pracy wyposażając ich w praktyczne umiejętności poszukiwane przez pracodawców.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOWICZU

Beneficjent, Instytucja Wysyłająca

Szkoła blichowska powstała w 1925 r. i jest jedną z najstarszych szkół rolniczych w Polsce. W okresie międzywojennym była to szkoła męska kształcąca młodzież ze wsi w systemie jednorocznym. Opuściło ją około 550 absolwentów. Po wojnie rozpoczęto kształcenie na poziomie średnim, a pierwszy egzamin dojrzałości przeprowadzono w 1951 r. Mieszkańcy wsi mogli uczyć się zarówno w szkole dziennej jak i w systemie zaocznym. W okresie powojennym dyplom technika - rolnika lub technika - hodowcy otrzymało na Blichu kilka tysięcy absolwentów, ponadto ok. 2000 ukończyło zasadniczą szkołę zawodową. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto kształcenie w zakresie mechanizacji rolnictwa, technologii żywności, żywienia i gospodarstwa domowego oraz agrobiznesu. Szkoła dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną umożliwiającą kształcenie w wymienionych kierunkach, posiada trzy budynki do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz odpowiednio wyposażone pracownie. Placówka nieustannie włącza się w nowe inicjatywy mające na celu podnoszenie jakości kształcenia oraz zapewnienie swoim uczniom odpowiedniej wiedzy i umiejętności, która pozwala po opuszczeniu murów szkoły kontynuować naukę lub podjąć zatrudnienie.

GOLDEN SUN MOBILITY CENTER

Grecki Partner, Instytucja Przyjmująca

Golden Sun Mobility Center S.M.P.C jako Instytucja Przyjmująca organizuje praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych od 2010 roku. Od tamtej pory z powodzeniem realizuje mobilności, wymiany, praktyki zawodowe dla uczestników z branży turystycznej, hotelarsko-gastronomicznej, rolniczej oraz logistyki i nowych technologii. Jako Instytucja Partnerska na każdym etapie realizacji projektu ściśle współpracuje z Beneficjentami dostarczając im narzędzia do osiągnięcia zamierzonych celów. Do każdej mobilności Golden Sun podchodzi indywidualnie dobierając programy praktyk pod potrzeby przedstawione Partnerów, każdorazowo określając efekty kształcenia i narzędzia ich pomiaru. W trakcie mobilności GSMC dba o prawidłową realizację programu praktyk, organizuje ciekawy program kulturowy ukazując piękno i dziedzictwo regionu. Wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra pracowników posiadających szerokie kompetencje w zakresie zarządzania projektami, pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa, komfortu uczestników, ale także na stabilność współpracy.

 

EUROSTART - PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW — CELE PROJEKTU

Dzięki realizacji projektu „Eurostart – praktyki zawodowe uczniów”, udało się zrealizować wszystkie cele przedsięwzięcia. Celem głównym projektu było podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego przyszłych absolwentów, praktyczne wykorzystanie teoretycznej wiedzy zdobytej w trakcie nauki, poznanie nowoczesnych standardów branży.

Cele Szczegółowe  projektu​

 • uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły;

 • podniesienie poziomu usług edukacyjnych poprzez wymianę doświadczeń, poznanie nowych metod nauczania;

 • wzrost poziomu kwalifikacji kadry pedagogicznej;

 • rozwój kompetencji zawodowych uczniów; 

 • przeciwdziałanie zagrożeniom bezrobocia absolwentów szkoły;

 • wykorzystywanie podczas praktyk wiedzy nabytej podczas kształcenia w szkole;

 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku;

 • poprawa wizerunku szkoły oraz ucznia na zewnątrz; 

 • promocja szkoły na obszarze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim;

 • poprawa kompetencji językowych uczestników;

 • zwiększenie szans uczniów o specjalnych potrzebach, trudna sytuacja materialna, niepełna rodzina, niepełnosprawność;

 • zwiększenie motywacji uczniów;

 • kształtowanie właściwych postaw społecznych i kulturowych.
   

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Osiągnięcie celu projektu było możliwe dzięki realizacji dwóch mobilności w ramach realizowanego przedsięwzięcia. 60 uczniów Szkoły, 30 techników żywienia i usług gastronomicznych, 15 techników logistyki, 15 techników mechanizacji rolnictwa i agrotroniki odbyli dwutygodniowe praktyki w Grecji, które zostały zorganizowane przez instytucję przyjmującą Golden SUN Mobility Center. Uczniom towarzyszyło 6 nauczycieli dbających nie tylko o bezpieczeństwo uczestników, ale również o prawidłowy przebieg projektu

54257139_287311495532012_959807289508757
54519903_409919349835862_572711171121584

Uczestnicy zostali wybrani do udziału w procesie rekrutacji, poprzedzające obie mobilności. Projekt promował uczestnictwo osób narażonych na wykluczenia społeczne
z powodów społecznych, ekonomicznych, osobowych, dzięki czemu 28 osób o zmniejszonych szansach miało możliwość ponosić swoje kompetencje zawodowe oraz osobiste. Przed odbyciem mobilności uczestnicy przeszli cykl szkoleń językowych, kulturowych, pedagogicznych oraz organizacyjnych, które miały na celu przygotowanie do mobilności tak aby w jak największym stopniu uczniowie mogli brać aktywny udział w działaniach projektowych
i czerpać z nich korzyści.

Organizatorem praktyk zawodowych dla uczniów kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk oraz technik mechanizacji rolnictwa był grecki parter projektu Golden Sun Mobility Center. Uczestnicy odbywali praktyki zawodowe przez 10 dni roboczych realizując program praktyk skonstruowany pod profile nauczania biorące udział w projekcie. Grecki Parter zapewnił doświadczonych Mentorów, praktyków w dziedzinach kształcenia których dotyczył projekt, którzy korzystając z infrastruktury i zaplecza technicznego instytucji współpracujących z Parterem realizowali założony program praktyk. Uczniowie w trakcie projektu podnieśli kompetencje zawodowe oraz społeczne, co potwierdzają certyfikaty oraz dokumenty Europass, które uczestnicy otrzymali po zakończeniu mobilności.

9.jpg
 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Projekt praktyk został przygotowany na podstawie dotychczasowych doświadczeń wyniesionych z realizacji projektów nauczania praktycznego i przy współpracy z pracodawcami z regionu, którzy czekają na samodzielnego, kreatywnego i mobilnego na rynku pracy pracownika, który będzie gotowy do podejmowania decyzji o zatrudnieniu i posiadającego doświadczenie w pracy międzynarodowej.

54798268_2057006511079235_84927509024095

TECHNIK LOGISTYK

W trakcie realizacji praktyk uczniowie poznawali zasady optymalizacji
załadunków towarów na podstawie zamówień klientów, zasady organizacji transportu osób. Uczestnicy zostali zaangażowani to planowanie tras, optymalizacja przejazdów. Uczestniczyli również  w pracach biurowych, pracując z dokumentami, ucząc się obsługi programów komputerowych wspomagających pracę księgową oraz organizacje pracy magazynu i logistyka.

7.jpg

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

W ramach realizowanych praktyk młodzież z kierunku technik żywienia
i usług gastronomicznych poznawała tajniki pracy hotelowej restauracji.
W ramach zadań uczestnicy przygotowywali posiłki i napoje, brali czynny udział z zaopatrywaniu hotelowej kuchni,obsługiwali gości, oraz poznawali podstawy zarządzania w branży
gastronomicznej.

55928036_299107670763014_557786093625488

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Uczniowie z profilu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
doskonalili praktyczne umiejętności związane z obsługą i eksploatacją
maszyn i urządzeń rolniczych. Dodatkowo uczniowie zostali zapoznani
z uprawą roślin charakterystycznych dla greckiego regionu tj. kiwi,
oliwki, winorośl.

 

PROGRAM KULTUROWY

Mobilność w ramach realizowanego projektu to nie tylko praca. W czasie wolnym, uczestnicy realizowali program kulturowy, poznając historię, obyczaje, tradycję i zabytki kraju przyjmującego.

54377047_630361280768139_101224813152331
14.jpg
17.jpg
27.jpg
6.jpg
56.jpg
Show More
 

UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW

Działaj aktywnie!

Rezultatem zrealizowanego projektu jest w największym stopniu wzrost kompetencji zawodowych uczniów. Dlatego też po zakończeniu mobilności uczestnicy projekty chętnie włączali się w akcję mającą na celu upowszechnianie zdobytej wiedzy oraz dzielenie się doświadczeniami zdobytymi podczas zagranicznych praktyk.  Promując te rezultaty powstała broszura projektowa oraz ulotki projektowe, które przedstawiają zakres nabytej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami!

 

ERASMUS+

Realizacja projektu była możliwa dzięki pozyskaniu środków z Programu Erasmus+ Akcja 1, Mobilność edukacyjna, w  sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Wszystkie działania związane z realizacją projektu finansowane były ze środków Unii Europejskiej. Udział uczestników we wszystkich podejmowanych działaniach był bezpłatny.


Projekty realizowane w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna, w  sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe mają na celu umożliwienie młodym osobą zdobyć doświadczenie zawodowe oraz praktyczne umiejętności i wiedzę, która pozwoli na ułatwienie startu na rynku pracy. Oprócz wzrostu kompetencji zawodowych projekty przynoszą również rozwój umiejętności językowych, kompetencji społecznych czy osobowych.

 

KONTAKT

Blich 10, 99-400 Łowicz

+ 46 837 37 05

 

©2019 by ZSP2.MOBILNOŚĆ. Proudly created with Wix.com